Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa nowych punktów świetlnych wykorzystujących OZE na terenie Gminy Rudziniec - etap II

 

RPO WSL - poziomo.png

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Rudziniec

Etap realizacji: zakończono

Źródło finansowania:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Osi priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.
Działanie: 4.1. Odnawialne źródła energii.
Poddziałanie: 4.1.1. Odnawialne źródła energii - ZIT.

Wartość projektu: 1.497.138,58 zł

Kwota dofinansowania: 854.351,47 zł

Okres realizacji: od 21.12.2017 r. do 30.04.2021 r.

Opis projektu:
Projekt obejmował budowę 161 nowych, fotowoltaicznych punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w 14 sołectwach gminy Rudziniec. Punkty świetlne składające się ze słupów oświetleniowych z modułami fotowoltaicznymi wyposażone w akumulatory oraz oprawy oświetleniowe z źródłem światła LED umieszczone zastały miejscach, w których brak jest typowego oświetlenia ulicznego, a istniała zgłaszana przez mieszkańców potrzeba ich doświetlenia. Lokalizacja słupów oświetleniowych z modułami fotowoltaicznymi oraz oprawami typu LED w poszczególnych sołectwach gminy Rudziniec jest następująca:

Efekty i rezultaty:
W ramach realizacji projektu zainstalowano wszystkie wymienione powyżej punkty świetlne. Ponadto jego wykonanie umożliwiło osiągnięcie szeregu korzyści dla mieszkańców naszej Gminy jak i środowiska naturalnego, do których zaliczyć można:

Wersja XML