Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podatki i opłaty

Podatek od nieruchomości

Podatek od środków transportowych

Podatek rolny

Podatek leśny

Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych

 


I. Podatek od nieruchomości

1. Stawki podatku od nieruchomości na 2023 r.:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 1,15 zł

2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni 5,79 zł

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni 0,53 zł

4) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 485) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 po-wierzchni 3,81 zł

1) mieszkalnych 0,98 zł

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 28,78 zł

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 13,47 zł

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 5,87 zł

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 9,01 zł

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

2. Wzory formularzy w przypadku nabycia, zbycia nieruchomości lub zaistnienia zmian w okresie od dnia 1 lipca 2019 r.


II. Podatek od środków transportowych

1. Stawki podatku od środków transportowych na 2023 r.

2. Wzory formularzy:


III. Podatek rolny

1. Stawki podatku rolnego na 2023 r.:

2. Wzory Formularzy w przypadku nabycia, zbycia gruntu rolnego lub zaistnienia zmian w okresie od dnia 1 lipca 2019 r.


IV. Podatek leśny

1. Stawka podatku leśnego na 2023 r.:

2. Wzory forumlarzy w przypadku nabycia, zbycia gruntu leśnego lub zaistnienia zmian w okresie od dnia 1 lipca 2019 r.


V. Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych

 1. INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

  W sprawie zasad i trybu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2023 roku.
   

  1.    W 2023 r. producent rolny może składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2023 r., w dwóch terminach, tj.
  a) od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. (faktury za okres od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.)
  b) od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. (faktury za okres od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. )
   

  2.    Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.  
   

  3.    Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub  1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
   

  4.    W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażona we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).
   

  5.    W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku, o którym mowa w pkt 1 podaje numer z tego rejestru.
   

  6.    Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. 2022 poz. 931 ze zm.)
   

  UWAGA ! Zwrot podatku akcyzowego w 2023 r. przysługuje do oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz kodem CN 3826, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

  7.    Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako suma:
  - kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1litr oleju napędowego  (1,20 zł/l), liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku,
  - kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
  Przy ustalaniu w/w limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

  Średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła ustala się jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek.
   

  8.    Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:
  - faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
  - dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca
  DODATKOWO
  - oświadczenie o powierzchni użytków rolnych dzierżawionych przez producenta rolnego,
  - oświadczenie o formie prawnej o klasie PKD działalności
   

  9.    Wójt Gminy Rudziniec wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
   

  10.    Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:
  a)     3- 28 kwietnia 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  b)     2- 31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.
   

 2. Druki:

 


 

 

Wersja XML